ALAN TAHSİS SÖZLEŞMESİ
(Yasal Adres Paketi)

TARAFLAR: 
 

İşbu Sözleşme; Bir tarafta; Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi Yıldız Residence No:14 D:15 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim, Luven Ofis Hizmetleri  (Bundan böyle “Luven Office” olarak anılacaktır.) ile aşağıda bilgileri belirtilmiş olan “müşteri” arasında aşağıdaki şartlar dahilinde imza altına alınmıştır. “Luven Office” ve “Müşteri” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
 

Müşteri Adı Soyadı / TC Kimlik No : 

Müşteri Şirket Ünvanı : 

Adres : Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No:24 D:15 Beşiktaş / İstanbul

 

1.KONU 
İşbu Sözleşmenin konusunu; Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi Yıldız Residence No:14 D:15 Beşiktaş / İstanbul adresinde, Luven Office tarafından Müşteri’ye, geçici süreli olmak üzere EK 2’de tanımlanan hizmetleri EK-1’de belirtilen hak ve yükümlükler çerçevesinde ofis adresi kullanım hizmeti verilmesini, Müşteri tarafından da, Luven Office tarafından aldığı ofis adresi kullanım hizmeti karşılığında aylık hizmet bedeli ve KDV ödeyerek EK 2’de tanımlanan demirbaşlardan EK-1’de tanımlanan hak ve yükümlülükler ve EK 4’de tanımlanan “Ofis Kullanım Kuralları” çerçevesinde faydalanılması,konularında Taraflar'ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini teşkil etmektedir. Aksi Taraflar’ca bu Sözleşme’de ya da bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası haline gelecek olan ek sözleşmeler ve protokoller ile kararlaştırılmadıkça, Taraflar işbu Sözleşme’den doğan sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.


2. KİRA BEDELİ, ÖDEME ŞEKLİ VE ZAMANI, GECİKMESİ

3.1 Sanal Ofis paketi için; aylık hizmet bedeli 170 + KDV’dir.

3.2 İşbu Sözleşme;  satışın yapıldığı tarihinden itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlayacaktır

3.4 Müşteri, Hizmet bedelini, peşinen her fatura kesiminden sonra en geç ilk 5 (beş) gün içinde kredi kartı, havale eft, ya da nakden ödemeyi kabul etmiştir. Ödemeler mücbir sebepler dışında geç yapıldığı takdirde Müşteri gecikme tazminatı olarak Hizmet bedelini + KDV TL üzerinden aylık %10 (yüzdeon) faiziyle birlikte ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin üç hizmet bedelini zamanında ödememesi durumunda sözleşme fesih olarak sözleşme sonuna kadar ödenmesi gereken tüm tahsis ve hizmet bedelleri muaccel hale gelecektir.
3.5 Luven Office, madde 3.1’de belirtilmiş olan aylık hizmet bedelini Türk Borçlar Kanunu’nun 344/1’inci maddesi çerçevesinde her yıl TUİK’in yayınladığı üretici fiyat artış endeksi oranında arttırma hakkında sahiptir.
3.6 Müşteri, işbu Sözleşme ve Ek’leri altında öngörülen yükümlülüklerinden birine aykırı davranması halinde veya söz konusu yükümlülüklerin ifasının ihmali durumunda ya da her ne sebeple olursa olsun işbu Sözleşme’den dönmesi halinde Luven Office’e 2(iki) aylık Hizmet bedeli tutarında cezai şartı, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın ödemeyi taahhüt eder.İşbu Sözleşme kapsamında tesis edilen cezai şart için tespit edilen tutar Taraflar arasındaki ilişkinin konu olduğu İşyeri Kullanım Sözleşmesi kapsamında hizmet bedeli göz önüne alınarak ve mutabık kalınarak tespit edilmiştir. Müşteri, bu bedelin fahiş olduğundan bahisle, bu miktarın terkini ve tenkisini talep etmeyeceğini, bu haklarından feragat ettiğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.


3. YÜRÜRLÜK VE İMZA 

4.1 İşbu sözleşme sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay boyunca geçerli olup, tarafların bir ay öncesinden yazılı olarak feshine ilişkin bir bildirimde bulunmaması halinde sözleşme aynı süre ve şartlar dahilinde ve fakat Luven Office’in belirleyeceği ve yazılı olarak bildireceği güncel ücret tarifesi ile kendiliğinden yenilenecektir.
4.2 İşbu Sözleşme ve ekleri ayrılmaz bir bütündür. Müşteri, işbu Sözleşme ve Eklerinde yer alan her bir maddeyi ayrı ayrı Luven Office ile müzakere ederek; kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.3 İşbu Sözleşme ve ekleri, satışın yapıldığı tarihte , Taraflarca 4 (dört) madde, 6 (altı) ekleri ile 6 (Altı) sayfa, 2 (iki) suret olarak Taraflarca okunarak imza altına alınmış olup imzalandığı tarih itibariyle hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlayacaktır.

 

EK-1 : Tarafların hak ve yükümlülükleri
EK-2 : Luven Office hizmetleri içeriği
EK-3 : Luven Office alanı kullanım kuralları listesi
EK-4 : Müşteri’ye tahsis edilecek demirbaşlar listesi  
EK-5 : Müşteri’den talep edilen belgeler listesi  
EK-6 : Özel şartlar

EK-7 : Müşteri Bilgileri
 


 

 

EK: 1 Tarafların hak ve yükümlülükleri
1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

1.1 Luven office, gerek Sözleşmeyle gerekse de işbu Ek ile Müşteri’ye sunduğu hizmete ilişkin olarak herhangi bir ilave ücret talebinde bulunmaksızın; sözleşme süresince müşterinin Luven Office ofis adresini yasal adresi olarak kullanmasına, tanıtım materyallerinde yayınlamasına, kargo/posta adresi olarak kullanmasına ve vergi dairesi başta olmak üzere resmi kurumlara ibrazına rıza gösterdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

1.2 Luven Office tarafından sunulan hizmetler Sözleşmenin EK 3’deki maddesinde tanımlanmıştır. Luven Office, söz konusu EK 3’de tanımlanan hizmetlerde ve www.luvenoffice.com sitesinde yayınladığı ücretlerinde, ücretlere yapılan indirimlerinde bunların oranlarında tek taraflı değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.
1.3 Luven Office, resmi mesai günlerinde (resmi tatil günleri hariç Pazartesi’den Cuma’ya kadar) 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Müşteri’ye hizmet verecektir. Bu gün ve saatler dışında kargo ve posta servisi, santral servisi ve toplantı servisi sağlanmayacaktır.

 1.4 Kullanımı müşteriye tahsis edilmiş alan ve Luven Office’in sözleşmede belirtilen adresinin tümünde bulunan demirbaşlar ve ofis ekipmanları, Luven Office envanterine kayıtlıdır. Müşteri’nin maruz kaldığı ya da kalacağı hiçbir idari, hukuki, süreçler (haciz, iflas, icra vb.) nedeniyle; 3. şahıslar demirbaş ve ekipmanlar üzerinde hiçbir kayıt ve şart altında hak iddia edemeyeceklerdir. Aksi durumda Luven Office maruz kalacağı doğrudan ya da dolaylı; doğmuş ya da doğacak zararlarından dolayı Müşteri’ye rücu ederek; işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı feshedebilecektir.
1.5 Luven Office, Müşteri’nin Yetkilisine “Tebligat Kanunu” hükümlerince tebliğ yapabilecektir. Müşteri, Yetkilisine veya Vekiline yapılan tebligatı, bizzat kendisine yapılmış bir tebligat gibi hüküm doğurmasını beyan, kabul ve taahhüt eder.
1.6 Müşteri, ofisin adresini yasal adresi olarak kullanabilecektir. Ancak Luven Office, Müşteri’nin yetkili, kanuni temsilcisi, işçisi, işvereni, vekili, v.b. değildir. Bu nedenle Müşteri adına yapılan tebligatları “Tebligat Kanunu” hükümlerine göre kabul etme hak ve yetkisine sahip değildir. Müşteri, tarafına yapılacak tüm tebligatlardan bizzat sorumlu olduğunu, Luven Office’e karşı bu konuda herhangi bir sorumluluk yükleyemeyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Ancak, tarafların karşılıklı anlaşması ve bu anlaşmayı belgelemesi koşuluyla, Müşteri, Luven Office’e yokluğunda tarafına yapılan tebligatları tebliğ alabilmesi için noter kanalıyla özel bir vekaletname (tebligatların tebliğ alınması) tanzim edebilir. Bu durumda, Müşteri adına yapılan her türlü tebligattan, tebliğ adeta tarafına yapılmış gibi doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmekle, tarafımızca tebliğ alınmasını sağlayabilecektir. Yine Müşteri, Luven Office ve Luven Office çalışanları için tanzim ettiği vekaletnamedeki taraf/tarafları azleder ise noter kanalıyla Luven Office’e bildirim yapmakla yükümlü olduğunu aksi halde Luven Office tarafından tebliğ alınan ve/veya alınacak olan tebligatların şahsına yapılmış gibi hüküm doğuracağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Tarafımızca teslim alınan tebligatlar Müşteri’nin işbu Sözleşmede belirtilen iletişim adresine bildirilecektir. Müşteri tebligatı alındığında vermiş olduğu Ana sözleşmedeki müşteri mail adresine bilgi maili gönderilerek belgelendirilecektir.
1.7 Müşteri, seçmiş olduğu paket içeriğine göre toplantı salonunu rezervasyon ve uygunluk şartı ile ücretsiz olarak kullanabilecektir. Rezerve edilmek istenen gün ve saatte uygunluk durumu bulunmadığı taktirde Luven Office’e karşı bu konuda herhangi bir sorumluluk yükleyemeyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
1.8 Müşteri, Luven Office’e ait olan telefon ve/veya faks numaralarını kullanmayacaktır. Ancak talebi halinde Luven Office, EK-2 de fiyatları belirtilen santral hizmetini sağlayarak 0850 ve 0212 li numaraları müşteriye ücreti karşılığında tahsis edebilir Müşteri, söz konusu tel ve/veya faks numaralarının kullanımının kendisine ait olduğunu, söz konusu numaraların kullanımından doğmuş ve/veya doğacak tüm ödemelerden; fer’ileri ile birlikte bizzat sorumlu olacağını, telefon ve faks numaraları üzerinden yürütülecek her türlü yasa dışı faaliyetten müşterinin sorumlu olacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
 1.9 Müşteri ancak EK 5’te belirtilen belgeleri getirmesi ve aylık hizmet, hizmet ücretlerinin ödemesinden sonra Luven Office hizmetlerini yararlanabilir, kullanabilir, resmi bildirimler  ve müracaatlarda bulunabilir.
1.10 Müşteri, Luven Office tarafından sağlanan sekretarya hizmetinden başka genel bir sekreter istihdam edemez. Söz konusu sekretarya ile Müşteri arasında işçi -işveren ilişkisi olmadığı gibi, Luven Office ile Müşteri arasında da alt işveren ilişkisi yoktur. Söz konusu sekretaryanın istihdamından kaynaklanan tüm sorumluluk ve yükümlülükler Luven Office’e aittir. Müşteri, Luven Office çalışanlarına Sözleşme süresince veya Sözleşme sona erdikten 6 (altı) ay sonuna kadar iş teklif edemez. Aksi takdirde Müşteri, Luven Office’e ilgili çalışanın 12 (oniki) aylık maaşı tutarında cezai şartı ödeyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
1.11 Müşteri, gerek Sözleşmede gerekse de Ek’lerde aksi belirlenmedikçe ofis adresini sadece iş amaçlı kullanacak olup başka herhangi bir amaçla ve/veya gayri yasal işlemlerde kullanamaz. Aksi takdirde Luven Office işbu Sözleşmeyi herhangi bir ihbar/ihtar veya başka bir merasime gerek olmaksızın tek taraflı olarak tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir. Müşteri adresin gayri yasal işlerde kullanılmasından doğan ve doğacak tüm zararları ödemeyi Luven Office’e karşı bu konuda herhangi bir sorumluluk yükleyemeyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
1.12 Müşteri, toplantılar esnasında Luven Office alanında ses ya da yüksek ses çıkaran faaliyetler yapmamakla yükümlüdür. Toplantı içeriğinin gayri yasal olması ve toplantının bir soruşturma sürecine dahil edilmesi durumunda Luven Office’e karşı bu konuda herhangi bir sorumluluk yükleyemeyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
1.13 Müşteri, toplantılar için ofis alanını kullanırken, gerek kendisinin gerekse ziyaretçilerinin, bina yönetim kurallarına ve işbu Sözleşme EK 4’de tanımlanan “ofis alanı kullanım kuralları”na ve de güvenlik tedbirlerine mutlak riayet etmeyi/etmelerini sağlamayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin ve sorumlu olduğu diğer kişilerin (misafir, personel, v.s.) aksi yöndeki hal ve davranışları durumunda Luven Office tarafından Müşteri’ye yazılı ihtarda bulunulur ancak tekrarlayan olaylarda Luven Office Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı feshedebilecektir.
1.14 Müşteri, Luven Office tarafından hizmetine sunulan internet ağında yolsuzluk, donanımda, yazılımda, mekaniklerde değişiklik yapmayacağını, verilerin kaybına ve/veya hasarlarına sebebiyet vermeyeceğini, yine kullanımına sunulan hizmetleri ahlaksız, yasadışı amaçlar için kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Luven Office, Müşteri’nin ahlaksız, etik olmayan, yasadışı veya hileli iş uygulamalarından şüphelenmek için bir nedeni olması durumunda işbu Sözleşmeyi derhal ve tazminatsız feshetme hak ve yetkisine sahiptir.
1.15 Müşteri, Sözleşme süresinin bitmesinden 1 (bir) ay önce; Luven Office tarafından Sözleşme ve Ek’leri çerçevesinde verilen hizmetlerden; yeni Sözleşme dönemi içerinden faydalanmak istemediğini bildirmekle mükelleftir.
1.16 Müşteri, gerek Sözleşmenin süresi sonunda münfesih olması durumunda gerekse Taraflarca Sözleşme ve eklerinin herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda ya da Müşteri tarafından verilmiş bir tahliye taahhütnamesinin bulunması halinde yargı merciinden alınmış tahliye kararı nedeniyle ilgili tüm kurum, kuruluş, v.s muhataplarına adresinin işbu Sözleşme’nin 1 (bir)’inci maddesi belirtilen adres olmadığını bildirmekle yükümlüdür. Yine Luven Office’de gerekli gördüğü takdirde, Müşteri’nin mevcut adreste faaliyetinin sona erdiğine dair, ilgili resmi kurum, kuruluş ve makamlara yazılı açıklamada bulunabilir.
1.17 Müşteri, gerek Sözleşmenin süresi sonunda münfesih olması durumunda gerekse Taraflarca Sözleşmenin ve eklerinin herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda ya da Müşteri tarafından verilmiş bir tahliye taahhütnamesinin bulunması halinde yargı merciinden tahliye kararı alınması halinde derhal yasal adresini Luven Office adresinden taşıyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aksi halde Müşteri, Luven Office’e Sözleşmede kararlaştırılan aylık hizmet bedellini yasal adresini taşıyana kadar hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ödemeye devam edecektir.
1.18 Luven Office, Müşteri’ye işbu Sözleşme kapsamında taahhüt etmiş olduğu hizmetleri sağladığı ofis alanını herhangi bir nedenle tahliye etmesi halinde; Müşteri,  Luven Office’den ancak peşin ödediği hizmet bedellerinin iadesi ile birlikte 1 (bir) aylık hizmet bedeli kadar tazminat talep edebilir. Müşteri, bu bedellere ilişkin talebini Luven Office’e yazılı olarak ileteceğini ve bu bedeller haricinde Luven Office’i gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
1.19 Müşteri, Sözleşme ve Ek’lerinden doğacak damga vergisini ödemekle yükümlüdür.
1.20 Taraflar arasında yeni dönem için bir anlaşma sağlanamaması durumunda, Müşteri ofis alanına bir daha gelmeyeceği gibi, müşteri ve misafir davet etmeyeceğini, kargo ve posta adresi olarak kullanmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Müşteri, işbu hüküm uyarınca, adresin bir başka kişi veya kuruma tahsis edildiği gerekçesiyle hiçbir kayıt ve şart altında tazminat talebinde bulunamaz.

1.21 Luven Office “Paket Ofis” konsepti çerçevesinde işletmiş olduğu alanları ve burada bulunan eşyaları müşterilerinin kullanımına tahsis etmek suretiyle hizmet vermektedir. Bu bağlamda adı geçen tüm alan eşya ve ekipmanlar üzerindeki mülkiyet Luven Office’e ait olup müşteri tarafından yalnızca sözleşme çerçevesinde kullanımları söz konusudur. Bu niteliği itibariyle iş bu sözleşmenin bir kira yada alt kiralama sözleşmesi olarak değerlendirilmeyeceği konusunda taraflar mutabıktırlar.

1.22 Müşteri bu sözleşme kapsamında olmayan ve Luven Office tarafından sağlanan sair hizmetlerden Luven office’in belirlediği şart ve usullere göre faydalanabilir.
1.23 Taraflar, birlikte belirledikleri Sözleşmedeki Ofis Paketi seçimleri dahilinde, gerek Sözleşme’nin tüm hükümlerinde gerekse de Ek’lerinde anlaştıklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2. FESİH 

2.1. Gerek Sözleşme gerekse de EK’leri ana Sözleşmedeki Sözleşme bitiş tarihinde hiçbir bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden münfesih olacaktır.
2.2. Müşteri’nin gerek Sözleşmeden gerekse de Ek’lerinden doğan yükümlülük ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Luven Office’in Müşteri’ye yapacağı tek taraflı bildirimle ayrıca bir ihbar, ihtar ve/veya mahkeme kararına gerek olmaksızın işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşmenin tek taraflı feshi halinde Müşteri, Luven Office’in Sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı; menfi müspet tüm zararları, Luven Office tarafından yapılacak bildirimle nakden ve defaten tazmin edecektir.
2.3 Müşteri, kendi isteği ile ya da isteği dışında iflas, iflas erteleme, tasfiye hali, konkordato ya da kayyum tayini ile ilgili prosedürlere konu olur ya da aleyhine aciz vesikası alınır ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurur yahut faaliyet konusunu esaslı olarak değiştirir veya mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarırsa Luven Office yapacağı bir bildirimle Sözleşmeyi tazminatsız tek taraflı olarak feshedebilir.

2.4 Müşteri bir ay öncesinden Luven Office’den almış olduğu hizmetleri bitirmeye yönelik bir yazılı talep iletmesi durumunda sözleşmeyi feshedebilir.
3.MÜCBİR SEBEP 
3.1 Sözleşmenin akdi esnasında var olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Taraflardan her birinin bu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici savaş, iç savaş, deprem ve benzeri beşeri/tabii afetlerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir. Mücbir sebep haline maruz kalan Taraf, diğer Tarafa mücbir sebep durumunu derhal yazılı olarak bildirir. Mücbir sebep süresi boyunca Tarafların edimleri askıya alınır. Taraflar mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
3.2 Mücbir sebep durumunun kesintisiz 90 (doksan) gün devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşmenin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edeceklerdir. Tarafların bir anlaşmaya varamaması halinde, Taraflardan herhangi biri işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahip olacaktır.

 

4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 
Gerek Sözleşme gerekse de Ek’leri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacaktır. Gerek Sözleşme gerekse de Ek’lerinden doğan veya bununla bağlantılı tüm uyuşmazlıklar hakkında İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
5. DEVİR YASAĞI 
Taraflar, gerek Sözleşme gerekse de EK’lerinden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini diğer Tarafın yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyecektir. Müşteri’nin kontrolüne sahip hisselerin üçüncü bir kişiye hisse transferi veya sair usullerle devri halinde işbu Sözleşme devredilmiş sayılacak ve burada yer alan ihlale ilişkin hükümler uygulanacaktır. Ancak, Luven Office’in yazılı onayı uyarınca gerçekleştirilen işlemler bu maddeden müstesnadır.
6. KESİN DELİL 
Gerek Sözleşme gerekse de EK’ler sebebiyle ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlıkta HMK madde 193 uyarınca Luven Office’in defter ve kayıtları kesin delil niteliğinde olacaktır.
7. FERAGAT ETMEME 
Taraflardan birinin Sözleşme ve Ek’lerinden doğan bir hak, yetkiyi kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi veya Taraflardan birinin gerek Sözleşme gerekse de Ek’lerin hükümlerini veya mevzuatı ihlal etmesine rağmen diğer Tarafın kendisine tanınmış hakları kullanmaması yahut süresinde kullanmaması bu haklardan kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli vazgeçtiği, feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

8. AYRILABİLİRLİK
Sözleşme ve Ek’lerinin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlüğünü etkilemeyecektir.

9. SÖZLEŞME VE EKLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ VE TADİLLER 
Sözleşmenin ekleri Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanmayacaklardır. Bu Sözleşme ile bu Sözleşmenin hükümlerine istinaden Tarafların sunduğu belgeler Taraflar arasındaki yegane mutabakatı teşkil etmekte olup, niyet mektupları, mutabakatlar veya diğer akitler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere önceden mevcut olan yazılı ve şifahi bütün belgelerin yerini almaktadır. Bu Sözleşmede yapılacak değişiklikler veya eklenecek alternatif veya ilave mahiyetteki hükümler yazılı olmalı ve Taraflardan her birinin yetkili temsilcisi veya mümessilince usulüne uygun biçimde imzalanmalıdır.

10. TEBLİGAT

Tarafların bu sözleşmede yer alan adresleri yazılı tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Bununla birlikte EK-7’de müşteri tarafından belirtilmiş olan adresine yapılacak olan tebligatlar da hukuken geçerli bir tebligatın sonucunu doğuracaktır. Burada yazılı adreslerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişiklik gerçekleştikten itibaren (iki) 2 hafta içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Aksi taktirde bu adreslere yapılacak olan tebliğler hukuken geçerli bir tebligatın sonucunu oluşturacaktır.

11. YÜRÜRLÜK VE İMZA 
10.1 İşbu Ek, satışın yapıldığı tarihte , Taraflarca 11 (onbir) madde ,2 (iki) suret olarak taraflarca okunarak imza altına alınmış olup imzalandığı tarih itibariyle hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlayacaktır.

 

EK-2 : Luven Office Hizmetleri İçeriği ve Fiyat Listesi 
1- Hizmet İçeriği ; 
Müşteri’ye gelen posta, kargo ve kuryelerin Luven Office tarafından teslim alınmasını ve Luven Office’e bildirmiş olduğunuz ana sözleşmedeki müşteri e-mail adresinize bu bilginin ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Müşteri, bildirmiş olduğu e- mail adresinin doğruluğunu kabul eder. Luven Office tarafından yukarıdaki e- mail adresine yapılan bildirimlerin karşı tarafa ulaşmaması durumunda Luven Office’in sorumluluğu doğmayacaktır.

Tarafınıza gelen kargo ve/veya posta Luven Office tarafından sizin için muhafaza edilir. Müşteri talebi doğrultusunda karşı ödemeli olarak kargolar ana sözleşmede belirtilen adrese yönlendirilir. Tarafınızdan/şirket yetkilinizden yazılı veya e-mail yoluyla onay verilmeksizin söz konusu kargo, posta 3. şahıslara teslim edilmeyecektir. Yine kargo ve/veya postanız durumun gerektirdiği hallerde Luven Office tarafından açılabilecektir.

Tarafınıza “karşı ödemeli” ya da “kapıda ödeme seçeneği” ile 300 Tl limitini aşmaksızın gelen kargo ve/veya postalarınız teslim alınarak, teslim alınma tarihiden sonraki iş gününde fatura edilecektir. Müşteri Faturanın ulaşmasına müteakip 5 iş günü içinde ödeme yapmayı kabul beyan ve taahhüt eder.

Tarafınıza gelen kargo ve/veya postalarınızın ebatları maksimum 50x50x50 cm³ olmalıdır. Belirtilen ebatların üzerindeki kargo ve/veya postalarınız Luven Office tarafından teslim alınamayacaktır.

• Ücretsiz internet imkanı sağlanacaktır.
• Ayda randevu ve uygunluk şartlı 4 saat toplantı odası kullanım hakkı verilecektir.
• Resepsiyon, Toplantılar için sıcak içecek ve atıştırmalık ikramı yapılacaktır.
• Talebiniz doğrultusunda özel kullanımınız için telefon ve/veya faks numarası tahsis edilecektir. Santral kullanım ücreti yönlendirme ve konuşma ücretleri hariç Aylık 65 TL+ KDV dir. Konuşma ve yönlendirme ücretleri ayrıca fatura edilmektedir.

• Sizi arayan kişilerin Luven Office’e belirtmiş olduğunuz e-mail adresinize bildirilmesi.
 

EK-3 : Luven Office Alanı Kullanım Kuralları Listesi 


1- Luven Office içerisinde çalışanlara rahatsızlık verecek şekilde ses çıkarılamaz ve yüksek sesle konuşulamaz.
2- 5727 Sayılı kanun gereğince tütün mamulleri kullanılamaz ve kullandırılamaz.
3- Luven Office içerisine yemek, meyve ve/veya kabuklu yiyecekler getirilemeyecek ve tüketilemeyecektir.
4- Görüşme ve toplantılar, “Toplantı Odasında” yapılmalıdır.
5- Luven Office’e ait e-mail adresi, telefon numaraları ve faks ve telefon makinaları kullanılamayacak, 3. şahıslarla paylaşılamayacaktır. Yine bu iletişim bilgileri içeren hiçbir baskılı doküman hazırlanamayacak, medya, internet ortamlarında kullanılamayacaktır. Aksi durumlarda Luven Office’in tazminat hakkı saklı tutulmuştur.
6- Luven Office tarafından hazırlanan genel ofis tabelasının dışında, özel bir tabela bulundurulamayacaktır.
7- Luven Office çalışma saatleri dışında, özel eşyalar Luven Office’de bulundurulamayacaktır.
 
EK-4 : Müşteriye Tahsis Edilecek Demirbaşlar Listesi 

 

Müşterinin sürekli kullanımına herhangi bir demirbaş tahsis edilmemiştir. Toplantılar esnasında kullanılan demirbaşların zarar görmesinden toplantı saatleri dahilinde müşteri sorumludur


EK-5 : Müşteriden, İstenilen Belgelerin Listesi 
Gerçek Kişiler için;

  1. İkametgah Belgesi

  2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

  3. İmza Beyannamesi

  4. Vergi levhası ( Şirket Kurulumu yapılmışsa)

Tüzel Kişiler için;

  1. Vergi levhası (Şirket kurulumundan sonra)

  2. Ticaret sicil gazetesi (Şirket kurulumundan sonra)

  3. Sözleşmeyi imzalayan yetkilinin imza sirküleri

  4. Sözleşmeyi imzalayan yetkilinin Nüfus cüzdanı fotokopisi

EK-6: Özel Şartlar 
1- Müşteri, işbu Sözleşme ile kullanmaya başladığı; “Gayrettepe mahallesi yıldız posta caddesi no :24 D:15 Beşiktaş / İstanbul” adresini ilk 6 (altı) ay boyunca değiştirmeyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
2- Resmi olarak şirket kapanışı veya iflası gibi durumlarda Sözleşme tek taraflı derhal feshedilecektir.
3- Ofis içerisinde bulunan tüm demirbaşlar Luven Office Şirketi envanterine kayıtlıdır, müşterinin haciz veya iflas gibi işlemlere maruz kalması halinde, ilgili demirbaşlar haciz edilemez. Müşteri haciz veya iflas gibi işlemlere maruz kalması halinde Luven Office Şirketi işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak fesh eder.
4-Müşteri , EK-5'te adı geçen belgeleri ,satın alma tarihinde Luven Office’e teslim etmez ise, Luven Office Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak fesh eder.

5- Müşterinin bir ticari şirket olması durumunda, iş bu sözleşme  ve eklerinden doğan borçları bakımından sözleşmeyi taraf olarak imzalayan şahıs da şirket ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır.

6- Müşteri adres yoklamasına gelen maliye memurları geldiğinde kimliği ile ofiste bulumak durumundadır. Aksi halde işlemler yapılamamaktadır.